Title

"When the Palliative Simply Impairs": The Debate in the Knesset on the Law for Women's Rights / "כשהפאליאטיב רק מקלקל": הדיון בכנסת על חוק שיווי זכויות האשה

Author granted license

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Document Type

Article

Publication Date

1993

ISSN

15655261

Publisher

Tel Aviv University School of History

Abstract

השפה שנקטו חברי כנסת וחברות כנסת במהלך הדיון שהתנהל בכנסת הראשונה על חוק שיווי זכויות האשה, מצביעה על זהות האשה, שעל מעמדה ניטש הוויכוח. היתה זו האם והרעיה, היהודייה והעברייה, המערבית והאשכנזית. הרווקה, האם החד-הורית, הלסבית, הערבייה או בת עדות המזרח לא נכללו במודל הפרדיגמטי של האשה. אך גם "האשה באשר היא אשה" נדרשה, ברטוריקה ציונית האופיינית לתקופה, לשוב ולהקריב את רווחתה למען שלמות הקואליציה, שלמות בית-ישראל, ובעיקר לשם קידוש מוסד המשפחה המסורתי. השוויון שהוצע היה שוויון פורמלי, שנועד להותיר את האשה אשת-חיל, "צופיה הליכות ביתה". המיעוט הפמיניסטי, שהבין כי שוויון פורמלי המתעלם מן ההקשר החברתי מונע שינוי אמיתי, לא תמך בהצעת החוק.

Comments

No English translation available

This document is currently not available here.

Link to Publisher Site Link to Publisher Site (BU Community Subscription)

Share

COinS